องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
   
 
 

 


  โครงการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่างาม
   

เมื่อวันศุกร์ที่5 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่างาม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังห...

  โครงการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่างาม
   
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงา...
   
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระ...
   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขยายผลสู่หมู่...

 


 
การบำบัดยาเสพติด
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561