องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
   
 
 

 


  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนภายใต้กิจกรร...
   

"MOI Waste...

  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องก...
   
  วิธีใช้บริการ E-SERVICE
   
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...
    วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก...
 


 
การบำบัดยาเสพติด
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561