องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2566 ]15
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 30 พ.ค. 2566 ]15
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2566 ]14
4 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565 [ 30 พ.ค. 2566 ]119
5 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]9
6 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]18
7 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]13
8 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตตำบลท่างาม [ 30 ก.ย. 2565 ]17
9 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 28 ก.ย. 2565 ]24
10 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]15
11 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]12
12 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]12
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
14 รานงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]12
15 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]13
16 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2563 ]121
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2563 ]117
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2563 ]109
19 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 9 ต.ค. 2563 ]111
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2563 ]115
 
หน้า 1|2|3