องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ.2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]118
3 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]104
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 18 ก.พ. 2565 ]100
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 18 ก.พ. 2565 ]104
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]109
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 18 ก.พ. 2565 ]99
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 18 ก.พ. 2565 ]104
9 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 24 ธ.ค. 2562 ]156
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]283
11 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัยการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]278
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 พ.ย. 2561 ]279
13 มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ย. 2561 ]269
14 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 30 ต.ค. 2561 ]280
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 ต.ค. 2561 ]280
16 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ต.ค. 2561 ]276