องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา

 
นางธนิกานต์  กองสี
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางธนิกานต์  กองสี
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.๑)
 
 
นายวิสุทธิ์  เชื้อสุข นางนงค์เยาว์ อินทรพิทักษ์
นางวรรณี วงษ์พาศกลาง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก  
 
 นางทองใบ ต่อแต้ม นางสุชาดา นวลจันทร์ นางสาวยุพาพร ปราณี
 ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก