องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองช่าง

   
  นายปริญญา  พึ่งรอด
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
  นายเมฆิน   ศรียุบล  
  นายช่างโยธา ปฏิบัติการ
 
   
นายพิชิต  กล้าสงคราม
นายปริญญา  พัดงาม
นางสาวเรวดี  โฉมงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายประเวศ  วงษ์เพ็ชร 


 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา