องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักปลัด

นางสาวสุพรรษา  อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 นายบวรเดช  เสสุดา
 นางสาวดารณี เอื้ออารี
นักทรัพยาการบุคคล ชำนาญการ
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


 นางสาวณปภัช หอมจันทร์   นายภรินท์ วงศ์จินดา  นางสุพรรณี  อัตรศรี นายอนุศิษฎ์  เรืองศรี
นักจัดการทั่วไป ปฎิบัติการ
นิติกร ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
 นายมานะชัย แก้วบุดดี
นายสนั่น  สถิตย์ นายวีรยุทธ์   จิตร์ภักดี
นายจักรพันธ์ เปี่ยมจิตร
 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  ภารโรง
 พนักงานขับรถ คนสวน