องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุพรรษา   อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ 
 นายจตุรงค์   พลชู นายวีทู  ห้องแซง
นายอนุพงษ์   คงเหล็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ
 


นายปกาศิต   วงษ์นิ่ม นายทิวากร  อากาศ
นายมงคล   เชาวะนะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
   
นายศิษฏ์  ขจร  นายวีระศักดิ์  พูลประสาท
 
คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ