วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
ซื้อชุดไฟส่องสว่าง LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานฯ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างออกแบบท่อลอดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลข ทะเบียน บฉ-๓๙๒๘ ปราจีนบุรี จำนวน ๒ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างรื้อถอนประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง