องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองคลัง

 
 
  นางกัญญภา  พิมพงษ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


นายวีรศักดิ์  สืบเหม
-ว่าง-
-ว่าง-
 นักวิชการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 
นางอโนมา  บุญชม นางสาวนิตยา  สำเนียงเสนาะ นางสาวนงลักษณ์  สมมาตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
  นางสาวกฤตพร   ขันเคน
 
   คนงานทั่วไป