องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สภา อบต.

นายอมร  ต่อแต้ม

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายประวิตร์  ศิริรัตน์

 จ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสุวิทย์  มีสิน
นางสาวสุพรรษา  ย้อยแสง
นายวินัย  สถิตย์
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 1
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 3  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 4นางสาวนิค  รอดศิริ
นายสมพงษ์  รอดศิริ
นายสมศักดิ์  อิ่มอวบ
  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 5
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 6
  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 7นายสุชาติ  นาคะ
นางจินตนา  เทียนดำ
นายทำนอง  พุ่มพวง
  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 8
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 10
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 11
นายสุกฤษ  ออประทีป


 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หมู่ที่ 12