องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 
การบำบัดยาเสพติด
 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
 
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
EP1 การปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันเลือกตั้ง
 
Ep2 การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
 
Ep3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
 
Ep4 การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกตั้ง
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม