องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 
 

 

 


  จัดเตรียมศูนย์พักคอย(Community Isolation) ณ วัดเลี...
   

จ่าเอกรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลท่าง...

  คำสั่งจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ตำ...
   
  โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา มอบหน้ากากอนามัยแ...
   

โครงการ U2T จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอกอฮอล์ แก่กำนันผู้ใหญ่บ้า...

  ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้าก...
   
 


 
พิษสุนัขบ้าภัยใกล้ตัว
ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561