องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา

 
 
   นางสาวสุพรรษา  อากาศ
 
   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     
   นางสาวนันทะรินทร์ สัตย์ธรรม
 

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 นางทองใบ ต่อแต้ม  นางสุลี ช่างเก็บ   นางวรรณี วงษ์พาศกลาง
 ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
     
นางสุชาดา นวลจันทร์  
 
ผู้ดูแลเด็ก