องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา

 
 
   นางธนิกานต์  กองสี
 
   นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
นางธนิกานต์  กองสี
 
 นางสาวนันทะรินทร์ สัตย์ธรรม
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

ครูผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.๑)
นายวิสุทธิ์  เชื้อสุข
 นางสุลี ช่างเก็บ   นางวรรณี วงษ์พาศกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 นางทองใบ ต่อแต้ม
นางสุชาดา นวลจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก