องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองการศึกษา

 
นางธนิกานต์  กองสี
 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
นางธนิกานต์  กองสี
นางสาวนันทะรินทร์ สัตย์ธรรม
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.๑)
 
 
นายวิสุทธิ์  เชื้อสุข -ว่าง-
นางวรรณี วงษ์พาศกลาง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก  
 
 นางทองใบ ต่อแต้ม นางสุชาดา นวลจันทร์ -ว่าง-
 ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก