องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  จ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ  
  ปลัด อบต.ท่างาม  
     
นางสาวสุพรรษา อากาศ
นางวัชรีพร  วัลลานนท์
นายปริญญา  พึ่งรอด
นางสาวสุพรรษา อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม