องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุพรรษา   อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
  นายอรรถพงษ์   เจนรัมย์  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
นักวิชาการสาธารณสุข
 


 นายจตุรงค์   พลชู      นายอนุพงษ์   คงเหล็ก  
      นายคงคา   สงวนศรี     
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
   

   นายปกาศิต   วงษ์นิ่ม
 

 คนงานประจำรถขยะ