องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองคลัง

   
  นางวัชรีพร  วัลลานนท์
 
  นักบริหารงานคลัง 6
หัวหน้ากองคลัง
 
 
 
 นางอโนมา  บุญชม

นางรุ่งตะวัน  นงนุช
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

 
 
 
   
   นางสาวนิตยา  สำเนียงเสนาะ
 
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้