องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองคลัง

   
  นางกัญญภา  พิมพงษ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


นายวีรศักดิ์  สิบเทม
นางรุ่งตะวัน  นงนุช นางอโนมา  บุญชม
 นักวิชการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

 
 -ว่าง- นางสาวนิตยา  สำเนียงเสนาะ นางสาวนงลักษณ์  สมมาตร์
เจ้าพนักงานการเงินและยัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ