องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักปลัด

นางสาวสุพรรษา  อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบวรเดช  เสสุตา นางสาวดารณี เอื้ออารี นายอรรถพงษ์  เจนรัมย์
นักทรัพยาการบุคคล ชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวณปภัช หอมจันทร์   นายภรินท์ วงศ์จินดา นางสุพรรณี  อัตรศรี
นักจัดการทั่วไป  ปฎิบัติการ นิติกร  ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน
 


นายอนุศิษฎ์  เรืองศรี   นางสาวศรินธร  บัวศรีจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นายมานะชัย แก้วบุดดี
นายสนั่น  สถิตย์ นายวีรยุทธ์   จิตร์ภักดี
นายจักรพันธ์ เปี่ยมจิตร
 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  ภารโรง
 พนักงานขับรถ คนสวน