องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัด

นางสาวสุพรรษา  อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายบวรเดช  เสสุตา นางสาวอัญชลี  ดุนขุนทด นายอรรถพงษ์  เจนรัมย์
นักทรัพยาการบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวณปภัช หอมจันทร์   นายภรินท์ วงศ์จินดา นางสุพรรณี  อัตรศรี
นักจัดการทั่วไป  ปฎิบัติการ นิติกร  ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน-ว่าง-   นางสาวศรินธร  บัวศรีจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นายมานะชัย แก้วบุดดี
นายสนั่น  สถิตย์ -ว่าง- -ว่าง-
 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  ภารโรง
 พนักงานขับรถ คนสวน