องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัด

 
 
  จ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ
 
  ปลัด อบต.ท่างาม
 
   
  นางสาวสุพรรษา  อากาศ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 นางสาวอัญชลี  ดุนขุนทด
 นายอรรถพงษ์  เจนรัมย์
นางสาวณปภัช หอมจันทร์
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการทั่วไป  ปฎิบัติการ
 
 นางสาวธัญรัตน์ อรรถพิจารณ์  นายภรินท์ วงศ์จินดา  นางสาวภคพร  ฉิมชาติ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
นิติกร  ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติงาน
 

 นายมานะ แก้วบุดดี
  นายหัสจะเร ผูกมนต์
 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา   ภารโรง