องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัด

 
 
  จ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ
 
  ปลัด อบต.ท่างาม
 
   
  นางสาวสุพรรษา  อากาศ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายบวรเดช  เสสุตา นางสาวอัญชลี  ดุนขุนทด นายอรรถพงษ์  เจนรัมย์
นักทรัพยาการบุคคล ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวณปภัช หอมจันทร์   นายภรินท์ วงศ์จินดา นางสาวภคพร  ฉิมชาติ
นักจัดการทั่วไป  ปฎิบัติการ นิติกร  ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฎิบัติการ-ว่าง-   นางสาวศรินธร  บัวศรีจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 นายมานะชัย แก้วบุดดี
นายพันธุธัชญ์  พันธ์เจริญ
นางกุหลาบ  ไชยโอสถ
 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  ภารโรง
 คนสวน