องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2566 ]0
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
4 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565 [ 30 พ.ค. 2566 ]10
5 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
6 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]0
7 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]0
8 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]0
9 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]0
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]0
11 รานงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]0
12 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]0
13 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2563 ]107
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2563 ]103
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2563 ]96
16 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 9 ต.ค. 2563 ]99
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2563 ]101
18 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2563 ]106
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2563 ]95
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2563 ]96
 
หน้า 1|2|3