วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างประตูปิด - เปิดระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก จุดที่1 เพื่อทำการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (รื้อท่อที่ชำรุดออก) จุดที่ 2 เพื่อทำการก่อสร้างประตูปิด-เปิดระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (รื้อท่อที่ชำรุดออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม
22  พ.ค. 2566
จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๗ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ระยะทาง 60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนไซริงค์และเข็มโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งได้แก่ ยางรถ ขนาด ๑๙๕ R ๑๔ จำนวน ๔ เส้น ( หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ ) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)