องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองช่าง

   
  นายปริญญา  พึ่งรอด
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา
 
   
นายพิชิต  กล้าสงคราม
นายปริญญา  พัดงาม
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายจตุรงค์  พลชู
  นายประเวศ  วงษ์เพ็ชร
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา