วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงจอดรถ และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเลียบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง