วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหาดสะแก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหาดสะแก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารเทมิฟอส ๑% (ลาร์เบท) บรรจุซอง ๕๐ กรัมต่อซอง ๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๕ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ (การผูกผ้า จับจีบผ้า) จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและประชาชนตำบลท่างาม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองตาหลวง หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ พาร์ทิชัน ฉากกั้นสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเคลือบสารเทมิฟอส ๑% (ลาร์เบท) บรรจุซอง ๕๐ กรัมต่อซอง ๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๕ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ และโรงเรียนจำนวน ๒ โรงเรียน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน ๔,๐๘๐ กล่องๆละ ๗ บาท (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก ๔ ฟุต ขนาด ๑๒๑.๘ x ๔๕.๗ x ๑๘๓ (ขนาดมาตรฐาน) ๖ ชั้น (สามารถปรับระดับขั้นได้) จำนวน ๑ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง