องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน/หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่างามเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบปัญหาเสนอความต้องการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563
2020-03-13
2020-03-12
2020-02-05
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-03
2020-01-02
2019-12-12