องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอเชิญชาวตำบลท่างามเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
2020-03-13
2020-03-12
2020-02-05
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-06
2020-01-03
2020-01-02
2019-12-12