องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ท่านปลัดจ.อ.รัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เข้าร่วมประชุมสัญจร โดยมีท่านกำนันสำราญ หงษ์ทอง ประธานในการประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2562


ท่านรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของอบต.ท่างาม และตอบข้อซักถามต่างๆ และนักพัฒนาชุมชนชี้แจ้งข้อมูลการดำ เนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ.
2019-03-18
2019-03-11
2019-02-22
2019-02-11
2019-02-08
2019-02-06
2019-02-01
2019-01-30
2019-01-29
2019-01-29