องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


จัดเตรียมศูนย์พักคอย(Community Isolation) ณ วัดเลียบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


จ่าเอกรัตนโชติ จำรูญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่นายกองคฺ์การบริหารส่วนตำบลท่างาม พร้อมกับหน่วยงานราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ท่างาม ได้ร่วมกับกำนันตำบลท่างาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับศูนย์พักคอย(Community Isolation) โดยใช้ ศาลาการเปรียญวัดเลียบ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29