องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4/2563)


#ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4/2563)

วันจันทร์ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563   เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ประชาคม ร่วมคิด ร่วมพัฒนา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2021-08-05
2021-08-03
2021-05-28
2021-04-27
2021-03-31
2021-03-18
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-08
2021-01-29