You are here: Home

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

JA slide show
ม.ค.30

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่างาม ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ปูทับผิวสนามด้วยแผ่น โพลีพร็อพโพลีนโพลีเมอร์ ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนาม พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ราคากลาง ของงานก่อสร้างครั้งนี้จำนวน ๒,๓๖๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)


คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 
ส.ค.04

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 
พ.ค.12

สอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๙  ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 
พ.ค.12

สอบราคาจ้างโครงการเสริมขยายถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการเสริมขยายถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗  ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่างาม กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)


คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 
ก.ค.15

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่างาม  ป้ายโครงการ  จำนวน ๑ ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.กำหนด  ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 
หน้า 1 จาก 2

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

 
 ดูรายละเอียดโครงการ

วีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยว